Deontologische code

Ouders

Deontologische code

Waarden en principes in het CLB

De deontologische code vormt de basis van het handelen van elke CLB-medewerker.

De code steunt op waarden en normen enerzijds en op juridische verplichtingen anderzijds. Ze vertaalt dit ethisch kader in concrete regels en richtlijnen waaraan de CLB-medewerker, individueel en in teamverband, zijn professioneel handelen toetst en - zo nodig - bijstuurt. Het is een houvast om het beroepsmatig handelen te verantwoorden.

De deontologische code wordt voortdurend geïnterpreteerd en geactualiseerd tegenover de dynamiek van uiteenlopende werk- en leefsituaties en tegenover de evoluerende maatschappelijke context.

Lees de volledige deontologische code van het CLB.