CLB als draaischijf

Professionals

Samenwerken

CLB als draaischijf in een netwerk

Het is de taak van elke leerkracht om aan signaaldetectie te doen en gepast met deze signalen om te gaan.
Vaak kan de school binnen het kader van haar zorgbeleid en leerlingbegeleiding zelf rond deze signalen werken.
Leerkrachten zijn echter geen hulpverleners. Een school kan twijfelen en zich afvragen of er niet meer begeleiding nodig is dan zij zelf kan garanderen. In zo'n geval richt de school zich in samenspraak met de leerling en de ouders het best tot het CLB.

Het CLB doet, in samenspraak met de school, de leerling en de ouders aan vraagverheldering, bekijkt wat alle betrokkenen zelf kunnen opnemen en of er eventueel moet doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde hulp.
Het CLB krijgt immers vanuit het decreet CLB de belangrijke rol van draaischijf tussen onderwijs, de welzijns- en gezondheidssector.
CLB's vormen in het verlengde daarvan een netwerk met de diensten uit hun regio die hulp aan jongeren kunnen bieden.

Schoolextern aanbod

Scholen hebben geen opdracht in het toeleiden van leerlingen naar schoolextern aanbod.

Heel veel schoolextern aanbod bestaat uit hulp- en/of dienstverlening aangeboden door hulp- en/of dienstverleners die zijn gevat door het beroepsgeheim (al dan niet binnen de jeugdhulp).
Schoolpersoneel is niet gevat door het beroepsgeheim, schoolpersoneel heeft ambtsgeheim. Er kan dus geen informatie-uitwisseling gebeuren tussen scholen en dit schoolextern aanbod.

CLB-medewerkers hebben wel beroepsgeheim waardoor mits toestemming van de leerling en/of de ouders, informatie kan uitgewisseld worden tussen CLB en schoolextern aanbod.