Waarden en werkingsprincipes

Zoals beschreven in het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, staan de volgende principes centraal tijdens de leerlingenbegeleiding:

 • het belang van de leerling staat centraal
 • we werken op vraag (behalve voor de begeleiding die verplicht is);
 • subsidiariteit ten aanzien van de school en de ouders. Dit wil zeggen dat we steeds proberen de minst ingrijpende hulp eerst in te schakelen. We doen dus beroep op de leerling zelf, zijn ouders, omgeving en school in de zoektocht naar oplossingen.
 • raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het centrum waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het centrum werkt hiervoor op een systematische, planmatige en transparante wijze (methodiek van Handelingsgericht Werken) samen met de school ende ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal;
 • multidisciplinariteit. Dit wil zeggen dat personeelsleden met een verschillende achtergrond (psychologen, dokters, verpleegkundidgen, maatschappelijk werkers) samenwerken om de leerling vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te benaderen. Bijvoorbeeld: de pedagogische invalshoek, de psychologische invalshoek, de sociale invalshoek,...
 • gratis en discreet;
 • het CLB werkt samen met andere organisaties om de beste hulp voor elke leerling te bieden
 • bijzondere aandacht voor bepaalde opdrachten in bepaalde groepen en voor de leerlingen die door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces;
 • Onafhankelijkheid van de personeelsleden
 • Gebondenheid aan deontologische code
 • Laagdrempelig


 Verder is een participatieve basishouding een basisrecht van onze cliënten en een fundamentele attitude van de CLB-medewerker, waar gestimuleerd wordt om vanuit een open, toegankelijke en eerlijke houding, samen met de cliënt een traject te doorlopen waarbij ieder zijn eigen expertise heeft en erkend wordt.

Het CLB is actief rond vier begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Als u meer wil weten over de missie van de CLB’s van het GO!, klik dan hier.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""