Inzage in dossier

Voor wie?

Voor elke leerling moet de CLB-medewerker vanaf het eerste contact een dossier aanleggen.

Wat staat er in het dossier?

In het dossier kunnen gegevens staan over
- de leerling en zijn gezin;
- gesprekken met de CLB-medewerker en CLB-onderzoeken;
- andere mensen die bij de begeleiding van de leerling betrokken zijn.

De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel gegevens opnemen die van belang zijn voor de begeleiding. Verouderde gegevens en alles wat niet meer belangrijk is, worden verwijderd.
Iedereen die in het dossier voorkomt, heeft het recht om gegevens te laten corrigeren. Zo kunnen ouders en leerlingen altijd aan de CLB-medewerker vragen om het dossier bij te werken en hebben ze ook het recht om zelf dingen toe te voegen.

Wie heeft toegang tot het dossier?

Iedereen die in een dossier wordt vermeld, heeft toegang tot dat dossier. Omwille van de privacy kunnen enkel de eigen gegevens worden ingezien, die over anderen niet.

Een leerling heeft altijd het recht om te weten wat in zijn dossier staat. Vanaf 12 jaar krijgt hij zelf toegang tot het dossier. Indien hij toegang vraagt tot zijn dossier, moet de CLB-medewerker daar binnen de tien werkdagen voor zorgen.

De ouders hebben altijd het recht om het dossier in te zien van hun kind jonger dan 12 jaar. Indien zij toegang vragen tot het dossier van hun kind, moet dat binnen de tien werkdagen mogelijk zijn. Voor hun kinderen vanaf 12 jaar mogen zij dat niet automatisch.

Bij een conflict kan het toegangsrecht van de ouders vervallen. Dan krijgt de persoon die bijstand verleent aan hun kind toegang tot het dossier.
CLB-medewerkers die het dossier samenstellen en de leerling begeleiden, hebben altijd toegang tot het hele dossier.
Wanneer de jeugdrechter een beslissing moet nemen, heeft hij altijd toegang tot het hele dossier.

Het recht op toegang wordt verleend door inzage in het dossier. Dit betekent dat je toegang hebt door middel van een inzage. De wet op de Privacy bepaalt dat iedereen altijd het recht heeft om te weten wat er over hem geschreven is. Iedereen heeft dus ‘toegang’ tot zijn dossier. Dat betekent niet dat iedereen zomaar zijn volledige dossier mag lezen, of er een kopie van krijgt of er mag naar kijken op een computerscherm.

De CLB-medewerker bepaalt hoe iemand toegang krijgt tot het dossier.

Wie volledige of gedeeltelijk inzage krijgt in het dossier, kan de stukken zelf lezen.
Voor wie wel toegang heeft tot het dossier maar niet alles zelf mag inkijken, maakt de CLB-medewerker een selectie van de gegevens. Hij licht ze dan mondeling toe of bezorgt ze in een rapport.
Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar, mogen hun medische gegevens lezen. Ze hebben echter geen inzage in de persoonlijke notities van het medisch team.

Bij een conflict tussen ouders en kinderen krijgt de persoon die bijstand verleent aan de leerling het recht om het dossier in te kijken. Hij kan dat ook als de ouders hun recht niet kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld omdat ze in een psychiatrische instelling zitten, in de gevangenis of in het buitenland.

Wat gebeurt er met het dossier bij een verandering van school?

Telkens wanneer een leerling van school verandert wordt het CLB-dossier overgedragen naar het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school.
Ouders of leerlingen van 12 jaar en ouder die wensen dat het CLB-dossier niet wordt overgedragen kunnen hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na schoolverandering.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""