Wat gebeurt met je dossier?

 

 

Het leerlingendossier bevat minstens volgende gegevens:

- de administratieve gegevens van de betrokken leerling

- de gegevens met betrekking tot de verplichte begeleiding inzake preventieve gezondheidszorg naar aanleiding van een algemeen of gericht consult

- de gegevens met betrekking tot de vaccinaties en inzake de profylactische maatregelen

- de gegevens met betrekking tot de verplichte begeleiding inzake leerplicht

- de gegevens in het kader van het verzekerd aanbod

- de gegevens van de vraaggestuurde begeleiding

- een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten in verband met de betrokken leerling met vermelding van de aard van de   tussenkomst en de naam van de betrokken CLB-medewerker

- de verslagen van het multidisciplinair overleg binnen het CLB

- de eventuele verwijzingen naar een externe dienst of persoon, met de vermelding van de naam ervan

- de gegevens die werden meegedeeld aan de school of de leerkracht

- in voorkomend geval, de dossiers die zijn overgedragen vanuit de vroegere PMS- en MST-centra.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""